Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

học cơ khí abc

“Phân  tích  tình  hình  tài  chính  doanh  nghiệp  và  những  giải  pháp  góp
phần nâng cao khả năng tài chính của Tổng công ty chè Việt nam” làm đề tài
cho luận văn tốt nghiệp của mình.
Thực hiện  đề  tài này  với  mục đích dựa vào tình hình  thực  tế  hoạt động  sản
xuất  kinh doanh  của  Tổng  công  ty  để  phân  tích, đánh  giá hiệu quả  sản xuất  kinh
doanh  của  Tổng  công  ty  trên  cơ  sở  đó  đưa  ra những  giải  pháp hợp  lý  trong  việc
quản trị tài chính, để sử dụng tài sảnvà nguồn vốn của doanh nghiệp một cách có
hiệu quả.
Luận văn của em trình bày thành 3 phần chính như sau:
Phần I: Cơ sở lý luận của hoạt động phân tích tình hình tài chính.
Phần II:Phân tích tình hình tài chính của Tổng công ty chè Việt nam.
Phần III:những giải pháp góp phần nâng cao khả năng tài chính của Tổng công
Phần I
II.   Cơ sở lý luận của hoạt động phân tích
III.   tìnhhình tài chính doanh nghiệp
I / Bản chất chức năng tài chính doanh nghiệp.
1 / Bản chất, vai trò của tài chính doanh nghiệp.
1.1/ Bản chất của tài chính doanh nghiệp.
1.1.1/Nội dung của các mối quan hệ tài chính.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét